ประวัติความเป็นมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        

                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บ่มเพาะนายช่างเชิงดอย จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง มายาวนานมาถึง ๕๐ ปี และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีเกียรติภูมิ และมีความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งได้สร้างและสั่งสมองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมประเทศชาติ มีการพัฒนา การให้บริการแก่สังคม และชุมชนต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาสังคมเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ โดยศักยภาพเชิงวิชาการ วิชาชีพของคณาจารย์ และนักศึกษา จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กว่าจะมาเป็นความสำเร็จดังที่กล่าวมาได้นั้น ได้ใช้เวลาอันยาวนาน รวมทั้งความมุ่งมั่นของคณาจารย์ในอดีต ความรัก สามัคคี ความผูกพัน ศรัทธาและเชื่อมั่น ที่ทำให้ พวกเราได้หลอมรวมกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในความสำเร็จที่กล่าวมาทั้งสิ้น

                          เรา..ชาววิศวเชิงดอยทั้งหลายขอน้อมกราบและระลึกถึงคุณงามความดีของท่านไปตลอดกาล คณบดีท่านแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ ตียาภรณ์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “เพื่อน” ปี พ.ศ.๒๕๑๓ ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโยธา ได้ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี ๒๕๑๓ ด้วยนักศึกษากลุ่มน้อย แต่มีความรักใคร่สนิทสนนกลมเกลียว ขอให้เป็นนิมิตรหมายอันดีว่า บรรดานักศึกษาทั้งหลายที่เป็นรุ่นพี่ จะได้แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความสร้างสรร เพื่อจะเป็นแบบฉบับต่อน้องๆ ซึ่งจะตามมาทุกๆปี โดยไม่รู้จักจบสิ้น และ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ปีนี้เป็นปีที่สองของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่างกับปีแรกแห่งการอุบัติเริ่มต้นของเรา แม้เราจะเริ่มด้วยจุดหมายอันแน่วแน่ แต่ก็ขาดสิ่งเกื้อหนุน เราไร้ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง แต่บัดนี้เรามีความหวังเพิ่มขึ้น ทุกสิ่งจะเริ่มแจ่มใส

แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะขาดไม่ได้เลย นั่นคือความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งบรรดานักศึกษาได้ผนึกกันเข้าไว้พร้อมด้วยจิตใจอันเข้มแข็ง ทรหด อดทน สิ่งนี้แหละเปรียบเหมือนยาชูกำลัง สำหรับบรรดาคณาจารย์ของคณะฯ ที่ได้ทุ่มเทจิตใจและมีเจตนารมย์อันแรงกล้าที่จะประสิทธิประสาทวิชาการให้ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ และอย่างภาคภูมิใจ
ขอให้บรรดานักศึกษาทั้งหลาย จงมีความพากเพียร พยายามศึกษาเล่าเรียนอย่างฉลาด ด้วยความอดทนและมีขันติต่อไป เพื่อเกียรติ ศักดิ์ศรีและอุดมการของ ช่าง อันเป็นวิชาชีพที่ควรแก่การยกย่องหาที่เปรียบได้ยากยิ่ง

                   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ๕๐ ปี การแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี จากรุ่นสู่รุ่นยังคงดำเนินต่อไป อย่าง ไม่รู้จักจบสิ้น การรวมตัวของนายช่างเชิงดอย นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆได้รับความสนใจจากนายช่างทุกรุ่นที่จบการศึกษาไปแล้ว จากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมถึงความใส่ใจของ “นายช่างรุ่นพี่” ที่มีต่อ “นายช่างรุ่นน้อง” การเปิดโอกาสให้มีการพบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอแนวความคิด และหยิบยื่นโอกาสดีๆให้แก่กัน ตลอดจนประสบการณ์ ที่หลากหลาย เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ “นายช่างเชิงดอย” พร้อมมอบสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์กลับคืนสู่สังคมไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่ง…


สิ่งที่หลอมรวมพวกเรา ด้วยความรัก ความสามัคคี ศรัทธาและเชื่อมั่น จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สู่ที่มาของการก่อตั้ง
“ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ”
ในปัจจุบัน……